Od prvního systému nahlašování k platformě pro dodržování předpisů

 

Přemýšlíme o dodržování předpisů ještě více. Jako průkopníci elektronických systémů nahlašování poskytuje systém BKMS® Compliance System holistický a modulární software pro dodržování předpisů, který prostřednictvím různých aplikací podporuje a usnadňuje práci zodpovědných osob při dodržování předpisů.

 

Další informace

contact

Kdo jsme

BUSINESS KEEPER – First in Compliance Solutions

Business Keeper je IT firma se sociálními ambicemi. Jako lídr evropského trhu vyvíjíme inovativní aplikace proti hospodářské kriminalitě, jako je korupce, praní špinavých peněz a další závažné sociální nepřístojnosti. Podporujeme osoby a organizace, které chápou etické chování jako nekompromisní maximum každodenního jednání.

Již 20 let tak přispíváme k rozvoji čestné obchodní kultury založené na hodnotách. Mezi naše zákazníky patří mezinárodní korporace i střední firmy, vládní agentury, zdravotnická zařízení a nevládní organizace.

10 dobrých důvodů pro Business Keeper

Se systémem BKMS® System, jediným systémem nahlašování který byl kdy certifikován dozorovým úřadem orgán pro ochranu údajů, se již od začátku soustředíme na téma dodržování předpisů.

 

 • ZABEZPEČENÍ DAT

  Splňujeme ty nejvyšší bezpečnostní standardy díky nejmodernějším unikátním šifrovacím algoritmům, vysoce zabezpečeným datovým centrům a manuálním penetračním analýzám prováděných nezávislými odborníky.

   

 • INDIVIDUALITA

  Jako modulární platforma poskytuje systém BKMS® Compliance System řešení pro dodržování předpisů, která lze individuálně přizpůsobit podle jakékoliv organizační struktury zákazníka.

 • OCHRANA DAT

  Splňujeme požadavky na ochranu dat, které dokládáme nezávislými úředními certifikacemi na německé a evropské úrovni.

   

 • PROCESNÍ BEZPEČNOST

  Naše firma, systém řízení a vývoj mají certifikaci ISO 27001.

   

 • PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE

  Ceníme si probíhající výměny informací s našimi zákazníky a vnímáme jejich zkušenosti jako cenný příspěvek k důvěryhodné spolupráci.

   

 • SLUŽBA

  Staráme se o naše zákazníky nad rámec implementace a jsme vždy na vaší straně s týmem odborníků.

   

 • INOVACE

  Spolupracujeme s naším neustále se rozvíjejícím týmem kreativních specialistů na vytváření nových nápadů a řešení pro procesy zítřka.

 • SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

  Naše produkty slouží k prevenci a zjišťování nepřijatelného chování ve všech oblastech firmy.

 • ODBORNOST

  Jako průkopník a evropský lídr na trhu již více než 15 let vyvíjíme a implementujeme inovativní řešení pro dodržování předpisů pro stále rostoucí klientelu.

   

 • SÍŤ

  Našim zákazníkům poskytujeme přístup ke komunitě BKMS® Experten Community, čímž zajišťujeme výměnu odborných informací, a to i na každoročním sympoziu „BKMS® Experience Day“.

Privacy Settings

Datenschutzeinstellungen

Paramètres de confidentialité

Configuración de privacidad

Configurações de privacidade

Impostazioni sulla privacy

Ustawienia prywatności

Nastavení ochrany osobních údajů

Nastavenia ochrany osobných údajov

On our website we use cookies that are necessary for technical reasons, for example to save your cookie settings and, after you have provided your consent, also marketing cookies, which help us to improve our web presence and implement advertising campaigns.

In this regard, we also use technology by third-party providers (Google, LinkedIn, Microsoft), with which data processing in the USA, where there is no adequate level of data protection, cannot be excluded. IP address data is anonymised by abbreviation.

Your consent is provided on a voluntary basis and may be revoked at any time. Please note that this information applies only to our company website. In order to guarantee absolute confidentiality, we still do not use third-party provider cookies or other marketing technologies in the BKMS® Compliance System.

You can find more information in the data protection policy.

Auf unserer Webseite verwenden wir technisch notwendige Cookies, etwa zur Speicherung Ihrer Cookie-Einstellungen und, nach Ihrer Einwilligung, auch Marketing Cookies, die uns helfen, unseren Internetauftritt zu verbessern sowie Werbekampagnen durchzuführen.

Dabei nutzen wir auch Technologien von Drittanbietern (Google, LinkedIn, Microsoft), bei denen eine Datenverarbeitung in den USA, wo kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist, nicht ausgeschlossen werden kann. IP-Adressdaten werden durch Kürzung anonymisiert.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und jeder Zeit widerrufbar. Bitte beachten Sie, dass dieser Hinweis nur für unsere Unternehmenswebseite gilt. Zur Gewährleistung absoluter Vertraulichkeit verwenden wir im BKMS® Compliance System weiterhin weder Drittanbieter-Cookies noch sonstige Marketing Technologien.

Weitere Informationen finden Sie im Datenschutzhinweis.

Sur notre site web, nous utilisons des cookies techniquement nécessaires par exemple pour enregistrer vos réglages en matière de cookies et, après avoir reçu votre consentement, également des cookies de marketing qui nous aident à améliorer notre présence sur Internet et à réaliser des campagnes publicitaires.

Nous utilisons aussi des technologies de fournisseurs tiers (Google, LinkedIn, Microsoft) au cours de l’emploi desquelles ne peut être exclu un traitement des données aux États-Unis, pays où aucun niveau raisonnable de protection des données n’est garanti. Les données d’adresse IP sont tronquées pour les anonymiser.

Votre consentement est facultatif et révocable à tout moment. Veuillez noter que cette remarque ne vaut que pour notre site web d’entreprise. Pour garantir une confidentialité absolue et comme par le passé, nous n’utilisons dans le BKMS® Compliance System ni cookies de tiers ni technologies de marketing diverses.

Vous trouverez d’autres informations dans l’avis relatif à la protection des données.

En nuestra página web utilizamos cookies técnicamente necesarias, como las que se usan para almacenar sus ajustes de cookies, y, tras recabar su consentimiento, utilizamos también cookies de marketing que nos ayudan a mejorar nuestro sitio web y a llevar a cabo campañas publicitarias.

Para ello, hacemos uso también de tecnologías de terceros (Google, LinkedIn, Microsoft), en cuyo caso no se puede descartar que el tratamiento de datos se lleve a cabo en los EE. UU., donde no se garantiza un nivel adecuado de protección de datos. Los datos de las direcciones IP se anonimizan mediante acortamiento.

Su consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento. Tenga en cuenta que este aviso solo es de aplicación para la página web de nuestra empresa. Para garantizar una confidencialidad absoluta, en el BKMS® Compliance System no utilizamos cookies de terceros ni otras tecnologías de marketing.

Puede encontrar más información en el aviso de protección de datos.

Na nossa página de internet, utilizamos cookies necessários do ponto de vista técnico, por exemplo, para o armazenamento das suas definições de cookies e, após a sua autorização, também cookies de marketing que nos ajudam a melhorar a nossa presença na internet , bem como a realizar campanhas publicitárias.

No processo utilizamos também tecnologias de outros fornecedores (Google, LinkedIn, Microsoft), nos quais não é possível excluir um tratamento de dados nos EUA, onde não é garantido um nível de proteção de dados adequado. Os dados do endereço IP são anonimizados através de redução.

A sua autorização é voluntária e revogável em qualquer altura. Por favor, tenha em consideração que esta mensagem só é válida para a página de internet da nossa empresa. Para garantir absoluta confidencialidade, continuaremos a não utilizar no BKMS® Compliance System nem cookies de outros fornecedores nem outras tecnologias de marketing.

Encontrará mais informações no aviso relativo à proteção de dados

Sul nostro sito web utilizziamo cookie necessari dal punto di vista tecnico, ad esempio per salvare le impostazioni dei cookie e, se l'utente ha fornito il suo consenso, utilizziamo anche cookie di marketing che ci aiutano a migliorare il nostro sito web e realizzare campagne pubblicitarie.

A tale scopo, utilizziamo anche tecnologie di terze parti (Google, LinkedIn, Microsoft) per le quali non è possibile escludere il trattamento dei dati negli Stati Uniti, dove non è garantito un livello adeguato di protezione dei dati. I dati dell'indirizzo IP vengono resi anonimi mediante abbreviazione.

Il consenso dell'utente è volontario e revocabile in qualsiasi momento. Questo avviso si applica solo al nostro sito web aziendale. Per garantire la massima riservatezza, non utilizziamo nel BKMS® Compliance System né cookie di terze parti né altre tecnologie di marketing.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati.

Na naszej stronie wykorzystujemy niezbędne technicznie pliki cookie, np. do zapisywania ustawień cookie, oraz – po wyrażeniu zgody, również cookie marketingowe pomagające nam ulepszać naszą witrynę internetową oraz prowadzić kampanie reklamowe.

Wykorzystujemy przy tym również technologie od dostawców zewnętrznych (Google, LinkedIn, Microsoft), w przypadku których nie można wykluczyć przetwarzania danych na terenie USA, gdzie nie jest zapewniony dostatecznie wysoki poziom ochrony danych. Adresy IP są anonimizowane poprzez skrócenie.

Udzielana zgoda jest dobrowolna i można ją odwołać w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że ta informacja dotyczy całej naszej strony. Dla zapewnienia pełnej poufności w BKMS® Compliance System nadal nie stosujemy plików cookie dostawców zewnętrznych ani innych technologii marketingowych.

Więcej informacji można znaleźć w informacji o ochronie danych.

Na našich webových stránkách používáme technicky nezbytné soubory cookie, například k uložení vašeho nastavení souborů cookie, a s vaším souhlasem také marketingové soubory cookie, které nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky a provádět reklamní kampaně.

Při tom používáme technologie třetích stran (Google, LinkedIn, Microsoft), u nichž nelze vyloučit zpracování dat v USA, kde není zaručena adekvátní úroveň ochrany dat. Data IP adresy jsou anonymizována zkrácením.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Vezměte prosím na vědomí, že toto upozornění se vztahuje pouze na webové stránky naší firmy. Abychom zajistili absolutní důvěrnost, v systému BKMS® Compliance System nadále nepoužíváme žádné soubory cookie třetích stran ani jiné marketingové technologie.

Další informace naleznete v informacích k ochraně dat.

Používame technicky potrebné súbory cookies, napríklad na úschovu vašich nastavení cookie, a s vašim súhlasom tiež marketingové súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku a uskutočňovať reklamné kampane.

Používame tiež technológie od tretích strán (Google, LinkedIn, Microsoft), pre ktoré nemožno vylúčiť spracovanie údajov v USA, kde nie je zaručená primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje IP adresy sú anonymizované skrátením.

Váš súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že toto oznámenie sa týka iba webových stránok našej spoločnosti. Aby sme zaistili absolútnu dôvernosť, v BKMS® Compliance System naďalej nepoužívame súbory cookies tretích strán ani iné marketingové technológie.

Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov.

Show detailed settings Ausführliche Einstellungen anzeigen Montrer des paramètres détaillés Mostrar configuración detallada Apresentar configurações detalhadas Mostra le impostazioni dettagliate Pokaż szczegółowe ustawienia Zobrazit podrobná nastavení Zobraziť podrobné nastavenia Hide detailed settings Detaileinstellungen ausblenden Cacher les paramètres détaillés Ocultar los ajustes detallados Apresentar configurações detalhadas Nascondi le impostazioni dettagliate Ukryj szczegółowe ustawienia Ukryj szczegółowe ustawienia Ukryj szczegółowe ustawienia