Od pierwszego systemu zgłoszeniowego do platformy compliance

 

Nowy wymiar systemów compliance. Jako pionierzy z dziedziny elektronicznych systemów zgłoszeniowych oferujemy BKMS® Compliance System, czyli kompleksowe oprogramowanie compliance o modułowej budowie, które dzięki różnorodnym zastosowaniom wspiera pracowników odpowiedzialnych za kwestie związane z polityką compliance i ułatwia ich pracę.

 

Dowiedz się więcej

contact

Kim jesteśmy?

BUSINESS KEEPER – First in Compliance Solutions

Business Keeper to firma z branży IT o społecznym ukierunkowaniu. Osiągnęliśmy wiodącą pozycję na rynku europejskim i pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami przeciwdziałającymi przestępstwom gospodarczym, takim jak korupcja, pranie brudnych pieniędzy i inne poważne problemy społeczne. Wspieramy osoby oraz organizacje, dla których etyczne postępowanie jest nienaruszalną zasadą codziennego postępowania.

Dzięki temu już od 20 lat przyczyniamy się do rozwoju integralnej i opartej na wartościach kultury korporacyjnej. Do grona naszych klientów należą międzynarodowe koncerny, jak i firmy o średniej wielkości, urzędy państwowe, placówki ochrony zdrowia i organizacje pozarządowe.

10 dobrych powodów, by zaufać Business Keeper

Poprzez BKMS® System, jedyny system zgłoszeniowy posiadający certyfikat przez organ nadzorczy ds. ochrony danych, kolejny raz poruszamy kwestię polityki compliance. 

 

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych, wyjątkowych algorytmów szyfrowania, niezwykle bezpiecznych centrów danych oraz ręcznych testów penetracyjnych, przeprowadzanych przez niezależnych ekspertów.

 • INDYWIDUALNOŚĆ

  BKMS® Compliance System to modułowa platforma compliance, którą można dostosować precyzyjnie do potrzeb klienta, a także do dowolnej struktury organizacyjnej.

 • OCHRONA DANYCH

  Spełniamy najwyższe wymagania z dziedziny ochrony danych na poziomie ustawodawstwa niemieckiego i europejskiego, o czym świadczy certyfikat wydany przez niezależny urząd.

 • BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW

  Nasza firma, system zarządzania oraz system rozwoju są certyfikowane zgodnie z normą ISO 27001.

 • WSPÓŁPRACA NA PARTNERSKICH ZASADACH

  Cenimy sobie nieustający dialog z naszymi klientami i postrzegamy ich doświadczenia jako cenny wkład we współpracę cechującą się wzajemnym zaufaniem.

 • SERWIS

  Wspieramy naszych klientów również po wdrożeniu systemu, a nasz zespół ekspertów jest stale do Państwa dyspozycji.

 • INNOWACYJNOŚĆ

  W stale powiększającym się zespole kreatywnych specjalistów pracujemy nad nowymi pomysłami i rozwiązaniami przeznaczonymi dla procesów compliance jutra.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

  Nasze produkty mają na celu zapobieganie nieakceptowalnym działaniom w każdym obszarze życia społecznego oraz ujawnianie takich działań.

 • WIEDZA EKSPERCKA

  Jako pionierskie przedsiębiorstwo o wiodącej pozycji na rynku europejskim już 20 lat opracowujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania z dziedziny compliance dla stale poszerzającego się grona klientów.

 • SIEĆ EKSPERTÓW

  Naszym klientom oferujemy dostęp do społeczności ekspertów BKMS®, dzięki czemu gwarantujemy wymianę specjalistycznej wiedzy, między innymi przy okazji corocznej konferencji „BKMS® Experience Day”.

Privacy Settings

Datenschutzeinstellungen

Paramètres de confidentialité

Configuración de privacidad

Configurações de privacidade

Impostazioni sulla privacy

Ustawienia prywatności

Nastavení ochrany osobních údajů

Nastavenia ochrany osobných údajov

On our website we use cookies that are necessary for technical reasons, for example to save your cookie settings and, after you have provided your consent, also marketing cookies, which help us to improve our web presence and implement advertising campaigns.

In this regard, we also use technology by third-party providers (Google, LinkedIn, Microsoft), with which data processing in the USA, where there is no adequate level of data protection, cannot be excluded. IP address data is anonymised by abbreviation.

Your consent is provided on a voluntary basis and may be revoked at any time. Please note that this information applies only to our company website. In order to guarantee absolute confidentiality, we still do not use third-party provider cookies or other marketing technologies in the BKMS® Compliance System.

You can find more information in the data protection policy.

Auf unserer Webseite verwenden wir technisch notwendige Cookies, etwa zur Speicherung Ihrer Cookie-Einstellungen und, nach Ihrer Einwilligung, auch Marketing Cookies, die uns helfen, unseren Internetauftritt zu verbessern sowie Werbekampagnen durchzuführen.

Dabei nutzen wir auch Technologien von Drittanbietern (Google, LinkedIn, Microsoft), bei denen eine Datenverarbeitung in den USA, wo kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist, nicht ausgeschlossen werden kann. IP-Adressdaten werden durch Kürzung anonymisiert.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und jeder Zeit widerrufbar. Bitte beachten Sie, dass dieser Hinweis nur für unsere Unternehmenswebseite gilt. Zur Gewährleistung absoluter Vertraulichkeit verwenden wir im BKMS® Compliance System weiterhin weder Drittanbieter-Cookies noch sonstige Marketing Technologien.

Weitere Informationen finden Sie im Datenschutzhinweis.

Sur notre site web, nous utilisons des cookies techniquement nécessaires par exemple pour enregistrer vos réglages en matière de cookies et, après avoir reçu votre consentement, également des cookies de marketing qui nous aident à améliorer notre présence sur Internet et à réaliser des campagnes publicitaires.

Nous utilisons aussi des technologies de fournisseurs tiers (Google, LinkedIn, Microsoft) au cours de l’emploi desquelles ne peut être exclu un traitement des données aux États-Unis, pays où aucun niveau raisonnable de protection des données n’est garanti. Les données d’adresse IP sont tronquées pour les anonymiser.

Votre consentement est facultatif et révocable à tout moment. Veuillez noter que cette remarque ne vaut que pour notre site web d’entreprise. Pour garantir une confidentialité absolue et comme par le passé, nous n’utilisons dans le BKMS® Compliance System ni cookies de tiers ni technologies de marketing diverses.

Vous trouverez d’autres informations dans l’avis relatif à la protection des données.

En nuestra página web utilizamos cookies técnicamente necesarias, como las que se usan para almacenar sus ajustes de cookies, y, tras recabar su consentimiento, utilizamos también cookies de marketing que nos ayudan a mejorar nuestro sitio web y a llevar a cabo campañas publicitarias.

Para ello, hacemos uso también de tecnologías de terceros (Google, LinkedIn, Microsoft), en cuyo caso no se puede descartar que el tratamiento de datos se lleve a cabo en los EE. UU., donde no se garantiza un nivel adecuado de protección de datos. Los datos de las direcciones IP se anonimizan mediante acortamiento.

Su consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento. Tenga en cuenta que este aviso solo es de aplicación para la página web de nuestra empresa. Para garantizar una confidencialidad absoluta, en el BKMS® Compliance System no utilizamos cookies de terceros ni otras tecnologías de marketing.

Puede encontrar más información en el aviso de protección de datos.

Na nossa página de internet, utilizamos cookies necessários do ponto de vista técnico, por exemplo, para o armazenamento das suas definições de cookies e, após a sua autorização, também cookies de marketing que nos ajudam a melhorar a nossa presença na internet , bem como a realizar campanhas publicitárias.

No processo utilizamos também tecnologias de outros fornecedores (Google, LinkedIn, Microsoft), nos quais não é possível excluir um tratamento de dados nos EUA, onde não é garantido um nível de proteção de dados adequado. Os dados do endereço IP são anonimizados através de redução.

A sua autorização é voluntária e revogável em qualquer altura. Por favor, tenha em consideração que esta mensagem só é válida para a página de internet da nossa empresa. Para garantir absoluta confidencialidade, continuaremos a não utilizar no BKMS® Compliance System nem cookies de outros fornecedores nem outras tecnologias de marketing.

Encontrará mais informações no aviso relativo à proteção de dados

Sul nostro sito web utilizziamo cookie necessari dal punto di vista tecnico, ad esempio per salvare le impostazioni dei cookie e, se l'utente ha fornito il suo consenso, utilizziamo anche cookie di marketing che ci aiutano a migliorare il nostro sito web e realizzare campagne pubblicitarie.

A tale scopo, utilizziamo anche tecnologie di terze parti (Google, LinkedIn, Microsoft) per le quali non è possibile escludere il trattamento dei dati negli Stati Uniti, dove non è garantito un livello adeguato di protezione dei dati. I dati dell'indirizzo IP vengono resi anonimi mediante abbreviazione.

Il consenso dell'utente è volontario e revocabile in qualsiasi momento. Questo avviso si applica solo al nostro sito web aziendale. Per garantire la massima riservatezza, non utilizziamo nel BKMS® Compliance System né cookie di terze parti né altre tecnologie di marketing.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati.

Na naszej stronie wykorzystujemy niezbędne technicznie pliki cookie, np. do zapisywania ustawień cookie, oraz – po wyrażeniu zgody, również cookie marketingowe pomagające nam ulepszać naszą witrynę internetową oraz prowadzić kampanie reklamowe.

Wykorzystujemy przy tym również technologie od dostawców zewnętrznych (Google, LinkedIn, Microsoft), w przypadku których nie można wykluczyć przetwarzania danych na terenie USA, gdzie nie jest zapewniony dostatecznie wysoki poziom ochrony danych. Adresy IP są anonimizowane poprzez skrócenie.

Udzielana zgoda jest dobrowolna i można ją odwołać w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że ta informacja dotyczy całej naszej strony. Dla zapewnienia pełnej poufności w BKMS® Compliance System nadal nie stosujemy plików cookie dostawców zewnętrznych ani innych technologii marketingowych.

Więcej informacji można znaleźć w informacji o ochronie danych.

Na našich webových stránkách používáme technicky nezbytné soubory cookie, například k uložení vašeho nastavení souborů cookie, a s vaším souhlasem také marketingové soubory cookie, které nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky a provádět reklamní kampaně.

Při tom používáme technologie třetích stran (Google, LinkedIn, Microsoft), u nichž nelze vyloučit zpracování dat v USA, kde není zaručena adekvátní úroveň ochrany dat. Data IP adresy jsou anonymizována zkrácením.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Vezměte prosím na vědomí, že toto upozornění se vztahuje pouze na webové stránky naší firmy. Abychom zajistili absolutní důvěrnost, v systému BKMS® Compliance System nadále nepoužíváme žádné soubory cookie třetích stran ani jiné marketingové technologie.

Další informace naleznete v informacích k ochraně dat.

Používame technicky potrebné súbory cookies, napríklad na úschovu vašich nastavení cookie, a s vašim súhlasom tiež marketingové súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku a uskutočňovať reklamné kampane.

Používame tiež technológie od tretích strán (Google, LinkedIn, Microsoft), pre ktoré nemožno vylúčiť spracovanie údajov v USA, kde nie je zaručená primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje IP adresy sú anonymizované skrátením.

Váš súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že toto oznámenie sa týka iba webových stránok našej spoločnosti. Aby sme zaistili absolútnu dôvernosť, v BKMS® Compliance System naďalej nepoužívame súbory cookies tretích strán ani iné marketingové technológie.

Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov.

Show detailed settings Ausführliche Einstellungen anzeigen Montrer des paramètres détaillés Mostrar configuración detallada Apresentar configurações detalhadas Mostra le impostazioni dettagliate Pokaż szczegółowe ustawienia Zobrazit podrobná nastavení Zobraziť podrobné nastavenia Hide detailed settings Detaileinstellungen ausblenden Cacher les paramètres détaillés Ocultar los ajustes detallados Apresentar configurações detalhadas Nascondi le impostazioni dettagliate Ukryj szczegółowe ustawienia Ukryj szczegółowe ustawienia Ukryj szczegółowe ustawienia